భారత్‌లో వైరస్‌బాధిత కంప్యూటర్లు

MSN తెలుగులో ఈ కథనం చదవండి. మీ కంప్యూటర్లను సంరక్షించుకోండి. నా కంప్యూటర్ కోసం నేను AVG వాడుతా.

Top 10 Indian Language Wikipedias (2006-12-12)

Top 10 Indian Language Wikipedias as on 2006-12-12

The chart should explain itself. But, the following are the non-obvious points (on comparison with my October’s Top 10):

  • Hindi Wikipedia crossed Kannada and Urdu to claim 5th position.
  • The recent coverage in Eenadu Weekly gave big boost to Telugu Wikipedia in terms of users.

The (sad) facts

  • To compare with all the Wikipedias, the top Indian Language Wikipedia (Telugu) is at 33rd position.
  • With regard to the number of people that speak a  language and number of Wikipedia articles in that language, Indian Language Wikipedias are far behind (on that next time).