మీరు ఇంకా IE6 వాడుతున్నారా? ఎందుకని?

IE6 నుండి మీ విహారిణిని నవీకరించుకోకపోవడానికి మీ కారణాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఏ IE వెర్షన్ వాడుతున్నారో తెలుసుకోవడం ఇలా: Help > About Internet Explorer

ప్రత్యామ్నాయాలు: IE6 కి బదులుగా ఈ క్రింది మెరుగైన విహారిణులలో దేనినైనా వాడవచ్చు.

  1. Mozilla Firefox
  2. Google Chrome
  3. Opera
  4. IE7 (ఇప్పుడు విండోస్ XPకి కూడా లభ్యం)
  5. Safari

కొన్ని లింకులు:

తాజాకలం (జూలై 4, 2008):

తాజాకలం (ఫిబ్రవరి 21, 2009):