బ్యానర్ మేనియా

లేఖినికి ఒకటి. (http://lekhini.org/banner728x90.png) కూడలికి ఒకటి. (http://veeven.com/koodali/banner728x90.png) లేఖినికి కూడలికి మీ వంతు ప్రచారంచేయడానికి మీ వెబ్‌సైట్లో ఈ బ్యానర్లని తగిలించండి. ఇతర సైజులు: లేఖిని: 120x600, 160x600, 250x250 కూడలి: 120x600, 160x600