సింటెల్, చిట్టి ఆనిమేషన్ సినిమా

సింటెల్ అన్నది స్వేచ్ఛా మృదూపకరణాలతో తయారుచేసిన 3D ఆనిమెషన్ సినిమా. ఇది ఓపెన్ సినిమా, అంటే, సినిమాతో పాటుగా సినిమా నిర్మాణంలో తయారైన మూల ఫైళ్ళు కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి. సింటెల్ తను సాకిన పిల్ల డ్రాగన్‌ని ఓ పెద్ద డ్రాగన్ ఎత్తుకో పోతే, తిరిగి పిల్ల డ్రాగన్‌ని పొందడానికి చేసిన సాహస యాత్ర ఈ 14 నిమిషాల సినిమా. ఈ సినిమాని యూట్యూబు ద్వారా చూడండి: లేదా, మరింత నాణ్యమైన దృశ్యానుభవం కోసం HD … సింటెల్, చిట్టి ఆనిమేషన్ సినిమా ‌చదవడం కొనసాగించండి