తెలివిజన్ నుండి అ(తి)తెలివిజన్ వరకు

పరిణామక్రమం

 • మొదటి తరం
  • కార్యక్రమానికి కార్యక్రమానికీ మధ్యలో ప్రకటనలు
  • ఒకే ఛానలు
  • కాశీమజిలీ కథలు లాంటి సీరియళ్ళకోసం ఎంతో ఎదురుచూసేవాళ్ళం
 • రెండవ తరం
  • కార్యక్రమాల మధ్యలో ప్రకటనలు
  • మరిన్ని ఛానల్లు
 • మూడవ మరియు నేటి తరం
  • ప్రకటనల మధ్యలో కార్యక్రమాలు
  • లెక్కకు మిక్కిలి ఛానల్లు
ప్రకటనలు